Algemene ledenvergadering 8 april

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering ZV De Vennen

Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden vrijdag 8 april 2022 

Aanvang          : 20.00 
Locatie            : Aerobicruimte Zwembad De Vennen

AGENDA

1. Opening en welkom 

2. Mededelingen 

3. Ingekomen stukken
Notulen van Algemene ledenvergadering 29 maart 2019 (boekjaar 2018)
– Besluitvorming algemene ledenvergadering 2020 (boekjaar 2019), conform Corona-update d.d. 22-6-2020
– Besluitvorming algemene ledenvergadering 2021 (boekjaar 2020), conform Corona-update d.d.26-04-2021

4. Van de commissies

5. Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022
(vanaf 2 april 2022 op te vragen bij Mark Lodewijks via mail: bestuur@zvdevennen.nl)

6. Verslag kascontrolecommissie 

7. Benoeming kascontrolecommissie 
Arjan Hamelinck, Corné Horsten en Annemiek Verboom zijn aftredend en eventueel herkiesbaar

8. Jubilea

9. Af- en aantreden bestuursleden 
Aftredend:      B. Evers, voorzitter, herkiesbaar voor 3 jaar 
M. Lodewijks, penningmeester, herkiesbaar voor 3 jaar
                        E. Bouman, secretaris, herkiesbaar voor 3 jaar

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

We hopen velen van jullie te mogen begroeten.  Indien je toch verhinderd bent graag bericht via bestuur@zvdevennen.nl.