Bericht aan leden ivm BALV 17-06-2016

Voorstel contributieverhoging per 1-1-2016 door meerderheid van stemmen aangenomen in de Buitengewoon Algemene Ledenvergadering van 17 juni jl.

Tijdens de afgelopen buitengewoon algemene ledenvergadering is het contributievoorstel met meerderheid van stemmen aangenomen.

Door de aanwezige leden werd in meerderheid akkoord gegeven op verhoging van de clubcontributie met 10% met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2016.
Bij leden die in januari 2016 hun jaarbedrag vooraf hebben voldaan zal het meerdere over de periode vanaf 01-01-2016 t/m 31-12-2016 separaat in rekening worden gebracht. Bij leden die inmiddels twee kwartalen c.q. 6 maandtermijnen t/m 30-06-2016 hebben betaald, zal het meerdere over deze twee kwartalen c.q. 6 maanden separaat in rekening worden gebracht.

In het contributievoorstel is tevens opgenomen dat contributiebetalingen uitsluitend mogelijk zijn door middel van automatische incasso. De leden met incasso per factuur zullen d.m.v. een eenmalige aanschrijving verzocht worden om tevens automatische incasso toe te staan. Uitzonderingen hierop zijn, na afspraak met de penningmeester, mogelijk.

Daarnaast is opgenomen dat nieuwe leden voor de 1e keer contributie verschuldigd zijn vanaf de 1e van de maand na aanmelding en dat bij lidmaatschap van een 3e contributieverschuldigd persoon of meer per gezin jonger dan 16 jaar (1 adres) een korting geldt van 50% op de clubcontributie voor dat kind/ die kinderen.

Tevens werd door de leden in meerderheid akkoord gegeven op het voorstel om de dotatie van het kledingfonds voor 2016 toe te voegen aan het resultaat van dit lopende boekjaar. Dat houdt in dat de nieuwe kledinglijn pas op 1 september 2018 in gebruik zal worden genomen.

Het nieuwe contributiereglement met de gewijzigde bedragen is inmiddels op de website geplaatst.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur

Bert Evers
voorzitter