Uitnodiging ALV 19 april 2024

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering ZV De Vennen

Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op vrijdag 19 april 2024.

Aanvang          : 19:30 uur
Locatie            : Gymzaal boven bij fitness Zwembad De Vennen (trap naar boven)

AGENDA

1. Opening en welkom
2. Van de voorzitter
3. Ingekomen stukken
4. Vaststelling notulen ALV d.d. 31-03-2023
5. Van de commissies
6. Financieel jaarverslag 2023 en begroting 2024
 (vanaf 4 april 2024 op te vragen bij Mark Lodewijks via mail: bestuur@zvdevennen.nl)
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Benoeming kascontrolecommissie
9. Goedkeuring aanpassingen huishoudelijk reglement*

Aanpassingen zijn: opmaak; spelling; artikel 9: betalingsreglement; artikel 10: organisatievorm vereniging.
10. Goedkeuring reglement W(et) B(estuur) en T(oezicht) R(echtspersonen)*

11. Jubilea
12. Rondvraag
13. Sluiting

We hopen velen van jullie te mogen begroeten.  Als je toch verhinderd bent graag bericht via bestuur@zvdevennen.nl

* Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze documenten graag vooraf een bericht naar bestuur@zvdevennen.nl