Corona compensatie 2021

Dongen, 1 december 2021

Mededeling aan leden ZV de Vennen m.b.t. compensatie contributie.

Hiermee willen wij graag terugkomen op onze belofte van 15 januari 2021 over de haalbaarheid van een eventuele tweede compensatie van de contributie.

Ik wil nogmaals benadrukken dat wij zeer veel respect hebben voor onze leden die begrip getoond hebben voor het feit dat wij onze contributie bleven incasseren. 

Helaas heeft het allemaal heel veel tijd gekost alvorens we duidelijkheid kregen over de hoogte van de kwijtschelding van huur over de 1e 2 kwartalen van het jaar 2021. Omdat we die duidelijkheid nu wel hebben kunnen we onze financiële positie voor het lopende boekjaar voor het grootste deel beoordelen. 

In onze bestuursvergadering van 30 november jl. hebben we het navolgende besluit genomen:

Wij doen aan al onze contributie betalende leden het voorstel om de betaalde verenigingscontributie over de maanden januari t/m juni 2021 te restitueren. Min of meer betreft dit de duur van de periode dat we helemaal geen gebruik hebben kunnen maken van het zwembad.

Zonder tegenbericht zullen we eind december 2021 het bedrag op ieders rekening overmaken. 

Net zoals vorig jaar heeft uiteraard elk lid de keuze om in zijn geheel van compensatie af te zien. 

Als u van compensatie afziet, kunt u voor 18 december a.s. een mail sturen aan penningmeester@zvdevennen.nl

Wat er de komende periode gaat gebeuren blijft wederom heel onzeker. Welke gevolgen heeft de huidige corona-periode voor onze vereniging? Helaas zitten we weer met zijn allen in een vervelende tijd. Hopelijk gaan we er snel uitkomen. 

Met vriendelijke groet,
Bert Evers,
voorzitter ZV de Vennen