Corona update 26-04-2021

Is er licht aan het einde van de tunnel? Het gaat erop lijken. Volgens het stappenplan van het kabinet zouden de binnensportaccommodaties per 11 mei a.s. hun deuren weer kunnen openen.

Vanaf dat moment zou het voor ons dus weer mogelijk moeten worden om de reguliere trainingen te hervatten, uiteraard met inachtname van de daarbij behorende beperkingsmaatregelen. Zodra er definitief iets over bekend gemaakt wordt, zullen wij dit aan iedereen laten weten.

–          In onze vorige corona-update van 26 maart jl. hebben wij al aangekondigd dat we onze leden graag in de gelegenheid stellen om de financiële cijfers van het afgelopen jaar in te zien. Deze cijfers zijn inmiddels opvraagbaar bij onze penningmeester. De kascontrolecommissie is onlangs bijeen geweest en heeft  in haar verslag te kennen gegeven dat zij de leden adviseren om het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid over 2020. 

–          Helaas is er tot op heden nog geen mogelijkheid om een algemene ledenvergadering te organiseren. In onze statuten is geregeld dat wij voor 1 mei van elk jaar een ALV moeten hebben gehad. Maar nood breekt wet. Als voor 1 juli bekend is of alles weer kan, proberen we, in tegenstelling tot ons eerdere bericht,  deze ALV dit najaar nog bijeen te roepen. We zullen dat dan spoedig laten weten. Zoniet, dan gaan we over tot schriftelijke mededelingen.  

–          De contributies voor het 2e kwartaal 2021 zijn onlangs weer geïncasseerd. We hebben natuurlijk begrip voor iedereen die moeite begint te krijgen met deze incasso’s. Helaas is de situatie nog steeds zo dat al onze vaste kosten doorlopen. Gelukkig is door de gemeente de huur van het 4e kwartaal 2020 voor 45% gecompenseerd en ligt er een toezegging dat ook voor het 1e kwartaal 2021 compensatie zal plaatsvinden. Daar is nog geen definitieve beslissing over genomen.

–          De KNZB heeft ons inmiddels laten weten dat de inleggelden, startvergunningen en contributies aan de KNZB  worden gereserveerd. Zodra aan het einde van de crisis een eindbalans kan worden opgemaakt, zal de KNZB kijken naar de gerealiseerde wedstrijden en competities en naar hun eigen financiële positie. Op basis daarvan zal een beslissing worden genomen over welk deel van deze kosten kan worden gerestitueerd. Vooralsnog is daar nog niets over bekend. De inleggelden voor deelname aan wedstrijden zijn door ons ook niet doorbelast.

–          Wij vragen dus nog even geduld. We zijn er zeker van dat compensatie van contributies mogelijk gaat zijn. De hoogte hiervan en het tijdstip waarop we dat bekend kunnen maken zijn nog niet zeker. Laat ons hopen dat dat voor de zomer gaat lukken.

Blijf gezond en nog even volhouden. 

Met vriendelijke groet,
Bert Evers
Voorzitter