Algemene Ledenvergadering 31 maart

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 31 maart

Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden vrijdag 31 maart 2023

Aanvang          : 20.00

Locatie            : Aerobicruimte Zwembad De Vennen

AGENDA

1. Opening en welkom

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Vaststelling notulen ALV d.d. 8 april 2022

5. Van de commissies

6. Financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023    (vanaf 25 maart 2023 op te vragen bij Mark Lodewijks via mail: bestuur@zvdevennen.nl)

7. Voorstel contributieverhoging per 01-07-2023 en 01-01-2024

8. Verslag kascontrolecommissie

9. Benoeming kascontrolecommissie

10. Jubilea

11. Rondvraag

12. Sluiting

We hopen velen van jullie te mogen begroeten.  Als je toch verhinderd bent graag bericht via bestuur@zvdevennen.nl