Uitnodiging ALV 29-03-2019

Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden vrijdag 27 maart 2020 a.s.
Aanvang : 20.00
Locatie : Aerobicruimte Zwembad De Vennen

AGENDA
1. Opening en welkom
2. Mededelingen van de voorzitter
3. Ingekomen stukken
4. Notulen van Algemene ledenvergadering 29 maart 2019
5. Van het bestuur en de commissies
6. Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020 (vanaf 1 week van te voren op te vragen bij Mark Lodewijks via mail: bestuur@zvdevennen.nl )
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Benoeming kascontrolecommissie; Aftredend: Annemiek Verboom
9. Pauze
10. Jubilea en bijzondere prestaties
11. Af- en aantreden bestuursleden
 Aftredend en herkiesbaar: M. Lodewijks (penningmeester), E. Bouman (secretaris)
12. Rondvraag
13. Sluiting

We hopen velen van jullie te mogen begroeten, indien je toch verhinderd bent graag bericht via bestuur@zvdevennen.nl