Corona update 22 juni

Beste leden, ouders en vrijwilligers van ZV de Vennen.

De afgelopen periode is heel verwarrend geweest. 

De ontwikkelingen rondom  het zo plotseling opgedoken corona-virus noopten ons om op 11 maart alle verenigingsactiviteiten te staken. Dat had tot gevolg dat er niet meer getraind kon worden, alle wedstrijden werden afgelast, de geplande feestavond niet doorging en zowel de algemene ledenvergadering als het jeugd-paaspolotoernooi geen doorgang konden vinden. 

In dit bericht willen we de stand van zaken m.b.t. de trainingen, de contributie en de algemene ledenvergadering graag verduidelijken.

  1. Gelukkig hebben we, in tegenstelling tot onze eerdere berichten, op 11 mei weer de zwemtrainingen kunnen hervatten. Met dank aan een groep trainers en commissieleden was het tevens gelukt om vanaf 4 mei voor onze jongste leden op het veld bij het zwembad al buitenactiviteiten te organiseren. Gelukkig is dat maar voor een heel beperkte periode een tussenoplossing geweest. Al met al hebben we dus maar twee maanden geen gebruik kunnen maken van het zwembad. 
  2. We zijn heel blij met de solidariteit van alle leden ten aanzien van de doorbelasting van de contributie. Zoals we al in een eerder bericht hebben laten weten zullen we begin volgende maand een analyse maken van onze financiële positie. 

Óf en wanneer we dan de contributie voor de niet gezwommen periode kunnen teruggeven zal afhankelijk zijn van de landelijke compensatieregeling sport. Deze regeling gaat voorzien in het (deels) kwijtschelden van de huur van niet-commerciële sportverenigingen. Op dit moment is de overheid deze regeling aan het uitwerken, we hopen hier binnenkort meer duidelijkheid over te hebben.

De maandelijkse huur aan het zwembad hebben wij, ook in de coronaperiode, door moeten betalen.  

  • Op 27 maart jl. stond de gebruikelijke ALV van onze vereniging gepland. Omdat de maatregelen rondom het coronavirus zulke bijeenkomsten niet toestonden, hebben we deze ALV moeten uitstellen tot nader order. We zien dat verschillende instanties ervoor kiezen om zo’n vergadering via de digitale weg te houden. Daarnaast zien we ook dat instanties en verenigingen ervoor kiezen om door middel van een schriftelijke bericht de leden op de hoogte te brengen van de besluiten en mededelingen die tijdens zo’n vergadering officieel genomen moeten worden, worden meegedeeld.
  • Wij hebben als dagelijks bestuur onlangs tijdens een (digitale) vergadering besloten om voor de tweede mogelijkheid te kiezen. De oorspronkelijke uitnodiging met agenda van de geplande ALV van 27 maart 2020 kunt u hier terugvinden . 
  • Éen van de agendapunten was de behandeling van de financiële cijfers 2019 en begroting 2020. Zoals vermeld in de uitnodiging zijn deze cijfers op te vragen bij onze penningmeester Mark Lodewijks. Voor diegenen die daar behoefte aan hebben staat deze mogelijkheid uiteraard nog steeds open. Natuurlijk kunnen eventuele vragen over deze cijfers altijd per mail gesteld worden.
  • Daarnaast was in de agenda opgenomen de bespreking van de kascontrole, alsmede benoeming van de kascontrolecommissie. Gelukkig was de kascontrole al geweest voordat we genoodzaakt waren om de ALV niet door te laten gaan en is er decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2019. 

Betreffende de vervanging van Annemiek Verboom zijn wij als bestuur voorlopig van mening dat deze tijdens de huidige corona-periode niet ingevuld hoeft te worden. Als er zich kandidaten willen melden dan kunnen zij uiteraard een mailtje sturen naar bestuur@zvdevennen.nl

  • Helaas is het niet mogelijk geweest om de huldigingen van onze jubilarissen tijdens de ALV te doen. We denken eraan om de bij deze jubilea behorende medailles persoonlijk uit te gaan reiken. Uiteraard zullen we de leden die het betreft van tevoren op de hoogte brengen.
  • Tenslotte was in agendapunt 11 opgenomen de herbenoeming van onze aftredende bestuursleden Mark Lodewijks en Erna Bouman. Omdat er zich geen tegenkandidaten hebben gemeld, gaan wij ervan uit dat deze herbenoemingen niet op bezwaren stuit en zijn deze dan ook een feit. Zowel Erna als Mark zijn hiermee herbenoemd voor een periode van 2 jaar. Gefeliciteerd!!

Wij realiseren ons dat deze manier van vergaderen niet gebruikelijk is, maar de situatie rondom het coronavirus is dat ook niet. Hopelijk dat we in 2021 geen enkele belemmering meer hebben om op de “normale” manier de ALV te organiseren. We gaan ons dan ook buigen over een methode om het 65-jarig bestaan van onze vereniging te vieren. Helaas is daar dit jaar geen mogelijkheid meer voor om aandacht aan te schenken. Maar zoals gezegd, in dit jaar is niets meer normaal.

Ik hoop dat het goed met jullie gaat en wens jullie al het beste toe voor nu en in de toekomst. Blijf gezond!!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van ZV de Vennen

Bert Evers 

Dongen, 22 juni 2020.