Ledenvergadering stemt in met bestuursvoorstellen

Tijdens de (extra) Algemene Ledenvergadering op vrijdag 19 december jl. stond een tweetal punten op de agenda, de contributieverhoging/vaststelling van het contributiereglement 2015 en opname van het protocol Veilig Sporten in het Huishoudelijk Reglement.

De vergadering begon met een moment stilte ter nagedachtenis aan Ada Mallee, het onlangs overleden lid uit de veteranengroep. Vervolgens leverde een rondgang langs de diverse bestuursleden een aantal belangwekkende mededelingen op:

 • Lian Lanslots (AC) als Pedro Koreman (ZC) stoppen met hun commissiewerk en dus met het bestuurslidmaatschap. Het echte afscheid en de opvolging komen tijdens de ALV in april 2015 aan bod, in de tussentijd wordt er vanuit de commissie voor waarneming gezorgd;
 • Jan in ’t Groen stopt per 1 januari a.s. als zwemtrainer, voor de woensdagen is er een vervangster gevonden;
 • het jaar 2014 is begonnen met 248 leden, het zijn er nu 257. De diverse ledenwerfacties lijken dus in ieder geval de neergang gestopt te hebben;
 • in 2015 bestaat de club 60 jaar. We willen dit voor de gehele club vieren op zaterdag 20 juni, o.a. met de Dongense zwemkampioenschappen en met een avond voor leden en vrijwilligers;
 • Bert Evers zal toch beschikbaar zijn voor een nieuwe periode als voorzitter;
 • Fleur Wolf en Remco Jonkers zijn onlangs geslaagd voor de cursus WP-trainer 2;
 • op 10 januari 2015 staat het volgende scholentoernooi op het programma;
 • dames 1 en heren 1 staan hoog geklasseerd en krijgen in de media mooie aandacht, ook heren 3 draait bovenin mee;
 • hoofdsponsor Kok heeft het contract met 3 jaar verlengd en zal tot en met het seizoen 2017-2018 het shirt van de zwemafdeling sieren;
 • met Strada Motoren is een contract voor 3 jaar aangegaan als shirtsponsor voor heren 2;
 • de PR-commissie kan uitbreiding gebruiken, Bert Evers zal in ieder geval assistentie gaan verlenen.

Ter inleiding van het agendapunt ‘contributieverhoging’ gaf Bert Evers aan dat er het afgelopen jaar met name op sponsorgebied foutjes zijn gemaakt welke kijkend naar de financiën wel bijzonder slecht uitkomen. Volgend jaar zal alerter worden omgegaan met de Grote Clubactie en getracht zal worden de verkeerd aangepakte contacten met een potentiële sponsor van zwemkleding voor de zwemafdeling te herstellen. Aan de uitgavenkant is al gekeken naar een goedkopere kampaccommodatie. De voorzitter deed tevens verslag van de gesprekken met badleiding en gemeente. Er is echter nog teveel onduidelijk om de voorgestelde contributieverhoging geen doorgang te laten vinden. De aanwezige leden stemmen unaniem in met het voorstel de clubcontributies met 8% te verhogen en de KNZB en regiobedragen met de door de KNZB opgelegde 1% te verhogen.

Diezelfde unanimiteit geldt ten aanzien van het voorstel om het protocol ‘sexuele intimidatie’ onder de meeromvattende naam ‘protocol Veilig Sporten’ als bijlage bij het Huishoudelijk Reglement op te nemen. Het protocol is aangekondigd tijdens de ALV in april jl. en is de afgelopen maanden onder andere ook door de Dongense Sportfederatie omarmd. Volledige uitwerking in de zin van aanwijzen van vertrouwenscontactpersonen laat nog op zich wachten maar voorlopig gaat De Vennen werken met het protocol, dat de NOC/NSF-lijnen volgt, zoals dat nu is vastgesteld

Van de rondvraag werd geen gebruik meer gemaakt zodat rond half tien Bert Evers alle (11) aanwezige leden kon bedanken voor hun aanwezigheid en hen fijne feestdagen en een mooi begin van 2015 kon toewensen.