Uitnodiging ALV 29-03-2019

Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden vrijdag 29 maart 2019 a.s.

Aanvang          : 20.00 
Locatie : Aerobicruimte Zwembad De Vennen

AGENDA

 1. Opening en welkom 
 2. Mededelingen van de voorzitter
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen van Algemene ledenvergadering 20 april 2018 
 5. Van het bestuur en de commissies
 6. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 (vanaf 1 week van te voren op te vragen bij Mark Lodewijks via mail: bestuur@zvdevennen.nl )
 7. Verslag kascontrolecommissie 
 8. Benoeming kascontrolecommissie
  Aftredend en niet herkiesbaar: Steven Hofstee
  Aftredend: Corne Horsten
 9. Pauze 
 10. Jubilea 
 11. Af- en aantreden bestuursleden 
  Aftredend:       B. Evers, voorzitter, herkiesbaar voor 1 jaar 
  Verkiesbaar:     E. Bouman,  secretaris
 12. Rondvraag 
 13. Sluiting 

We hopen velen van jullie te mogen begroeten, indien je toch verhinderd bent graag bericht via bestuur@zvdevennen.nl